„Jednak pristup za sve: Osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja evropskog prostora visokog obrazovanja” – u okviru TEMPUS projekta EQUIED izvršena je obuka profesora i bibliotekara univerziteta u Nišu “Asistivne tehnologije za unapređenje pristupa visokom obrazovanju studenata sa hendikepom” u martu 2015. godine